Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đỗ Thị Minh Thu)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Liên kết

ĐỀ KT HK I - TIẾNG ANH 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Minh Thu
Ngày gửi: 10h:27' 29-12-2014
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 477
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TP HÒA BÌNH KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 8
Ngày kiểm tra: 25/12/2014
(Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:....................................................... Lớp 8..... SBD: ...................
.
Họ và tên giám thị 1
........................................................

Họ và tên giám thị 2
...............................................................
Số phách


.....................................................................................................................................................

Điểm ( Bằng số)
Điểm ( Bằng chữ)
Giám khảo 1
Giám khảo 2
 Số pháchA. PHONETICS
I. Choose the words which has underlined part pronounced different others. (1,0p).(Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ còn lại).
. 1. A. love B. home C. come D. some
2. A. think B. they C. thousand D. month
3. A. copy B. happy C.try D. story
4. A. like B. rice C. tiger D. live
5. A. floor B. more C. too D. door
B. READING: Đọc đoạn văn sau rồi làm bài tập I và II.
Peter is my pen pal. He is fourteen years old. He lives in a house in London. He has lived there for six years. He is an excellent student. He usually works hard at school and gets good marks. He loves playing football and learning Vietnamese. He has learnt Vietnamese for two years. He often practices writing letters in Vietnamese. Sometimes he helps me to correct my writing, and I help him to correct his spelling mistakes. Next summer, he is going to visit Ho Chi Minh City with his family. I’m expecting to see him.
I. Write True (T) or False (F). (1.0 pt) (Viết câu trả lời đúng (T) hoặc sai (T)

Statements
T/F

He is sixteen years old
He lives in a house in London
He often practices writing letters in Vietnamese.
Next summer, he is going to visit HUE City
….…
….…
….…
….…

II. Answer the questions (1,5pts) Trả lời câu hỏi sau.
1. Where does he live? 
……………………………………………………………………………………
2. How long has he learnt Vietnamese?
……………………………………………………………………………………
3. Does he often practice Vietnamese by writing?
……………………………………………………………………………………
C. USE OF LANGUAGE.
EX1: Choose the best answer among A,B,C or D to complete the following sentences (2,5pts). (Em hãy chọn một đáp án đúng A,B,C hoặc D để hoàn thành các câu sau.)1. When he was a boy, he used …………….. the Beatles’s records.
A. buy B. to buy C. buying D. buys
2. Her dresss is different …………………………………. mine.
A. at B. on C. in D. from
3. She isn’t………………………………..………. to drive a car.
A. old enough B. enough old C. old D. enough
4. He asked her …………………………homework..
A.do B. did C. to do D. does
5. I’ve studied English .............................. 6 years.
          A. at B. since C. for                     D. on
6. Would you like .................................. a message?
A. to leave B. leaving C. leave D. left
7. I have lived here …………………..1998.
A. in B. for C. on D. since
8. She must ………………her homework right now.
A. to do B. doing C. do D. does
EX2: Give the correct form of verbs in bracket. (2.0pts)
(Chia dúngđộng từ trong ngoặc các câu sau)
1. My mother ……………(work) in this company.
2. They ………………….(build) this brigde since 1980
3. We enjoy ………………( gather) broken glasses.
4. Last night she ………………(go) to the cinema.
5. She asked me ……………..(wait) for her a minute.
D. WRITING: Rewrite the following sentences, begin with the words given (2.0pts)
(Viết lại câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý)
1. “Open the door,
 
Gửi ý kiến